กำหนดการสวดสายประคำ เดือนตุลาคม 2019
วัน/เดือน/ปี
เจ้าภาพสวดสายประคำ
สถานที่
1 ต.ค. 62
เปิดเดือนแม่พระ
ที่วัด
2 ต.ค. 62
คุณสมพงษ์ หงษ์ทอง, คุณเสน่ห์ สวัสดี, คุณไบเล่ เนตรพรม
ที่วัด
7 ต.ค. 62
คุณสมพร บุญก่อสร้าง, คุณเง็กชุน ช้อยเครือ คุณสมชาย เจนไพจิต
ที่วัด
9 ต.ค. 62
คุณรัชนี เก่งวงษ์
ที่วัด
10 ต.ค. 62
คุณสิทธิชัย เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ คุณธวัชชัย คุณเอกชัย คุณโชติรส คุณสุวรรณา ถาวรกีรติ
ที่วัด
11 ต.ค. 62
คุณวิชาญ คุณวาสนา คุณอัญชนา คุณอัมพร อดิเรกลาภ คุณพัชรินทร์ โรจนวิทย์ คุณประนม จำปาคำ
ที่วัด
12 ต.ค. 62
คุณสงคราม ช้อยเครือ, คุณลลิตา ฤกษ์มณีชัย, คุณเกริน ช้อยเครือ, คุณกรกฤติ ช้อยเครือ
ที่วัด
14 ต.ค. 62
คุณวิลาวรรณ คุณผ่องศรี ช้อยเครือ คุณรัตน์มณี โอภาสุรารักษ์ คุณจันทรา คุณโสภี โพธิ์พารากร ร้านพิมพ์แหลก
ที่วัด
15 ต.ค. 62
คุณบุญเกียรติ วิสิทธิ์ศิลป์, คุณสุโรจน์ งอกเสมอ, คุณวนิดา บุษบา
ที่วัด
16 ต.ค. 62
 
ที่วัด
17 ต.ค. 62
คุณวิมล ทองปุก, คุณพีระยุทธ คุณสราวุฒิ บุญพยุง
ที่วัด
18 ต.ค. 62
คุณเทอดศักดิ์ วิสิทธิ์ศิลป์, คุณสมศรี ธีรพาณิชย์ชน, คุณยุพา แช่มช้อย
ที่วัด
19 ต.ค. 62
คุณพัชรี เปี่ยมสมุทร คุณสายัณ บัววัฒนา, คุณธัญรัตน์ โพธิ์ทอง
ที่วัด
21 ต.ค. 62
คุณกมล พรมแสง, คุณเบญจวรรณ นากอนันต์ศิลป์, คุณวรศักดิ์ วังตาล
ที่วัด
22 ต.ค. 62
คุณอิสสรา ตาลเจริญ
ที่วัด
24 ต.ค. 62
ครอบครัว สว่างศิลป์
ที่วัด
25 ต.ค. 62
 
ที่วัด
26 ต.ค. 62
คุณนิติ วิสิทธิ์ศิลป์
ที่วัด
28 ต.ค. 62
คุณปริญญา บุญทัน
ที่วัด
29 ต.ค. 62
บ้านซิสเตอร์ และพนักงาน, คุณสุชาติ พิมพ์เพชร, คุณกรี คุ้มเนตร, คุณนวย ดีหน่าย,คุณอนุรีย์ ทิวากร
ที่วัด
30 ต.ค. 62
คุณซิ่วกวาง คุณนลินรัตน์ คุณซิ่วเตียง คุณกฤษณา คุณปรีดา
ที่วัด
31 ต.ค. 62
ปิดเดือนแม่พระ
ที่วัด