บรรยากาศรอบๆ วัด น.เทเรซา

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                                                           มธ 2:1-12

        ในรัชสมัยกษัตริย์เฮโรด พระเยซูเจ้าทรงประสูติที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย โหราจารย์บางท่านจากทิศตะวัน-ออกเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็ม เที่ยวสืบถามว่า 'กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์' เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงทราบข่าวนี้ พระองค์ทรงวุ่นวายพระทัย ชาวกรุงเยรูซาเล็มทุกคนต่างก็วุ่นวายใจไปด้วย พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาหัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ ตรัสถามเขาว่า "พระคริสต์จะประสูติที่ใด" เขาจึงทูลตอบว่า 'ในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย เพราะประกาศกได้เขียนไว้ว่า

        เมืองเบธเลเฮม ดินแดนยูดาห์เจ้ามิใช่เล็กที่สุดในบรรดาหัวเมืองแห่งยูดาห์เพราะมีผู้นำคนหนึ่งจะออกมาจากเจ้า
ซึ่งจะเป็นผู้นำอิสราเอล ประชากรของเรา'

        ดังนั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเรียกบรรดาโหราจารย์มาเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ ทรงซักถามถึงวันเวลาที่ดาวได้ปรากฏ แล้วทรงใช้บรรดาโหราจารย์ไปที่เมืองเบธเลเฮม ทรงกำชับว่า 'จงไปสืบถามเรื่องพระกุมารอย่างละเอียด และเมื่อพบพระกุมารแล้ว จงกลับมาแจ้งให้เราทราบ เราจะได้ไปนมัสการพระองค์ด้วย' เมื่อบรรดาโหราจารย์ได้ฟังพระดำรัสแล้วก็ออกเดินทาง ดาวที่เขาได้เห็นทางทิศตะวันออกปรากฏอีกครั้งนำทางให้ และมาหยุดนิ่งอยู่เหนือสถานที่ประทับของพระกุมาร เมื่อ เห็นดาวอีกครั้งหนึ่งนั้น เขามีความยินดียิ่งนัก เขาเข้าไปในบ้าน พบพระกุมารกับพระนางมารีย์พระมารดา จึงคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ แล้วเปิดหีบสมบัติเอาทองคำ กำยาน และมดยอบออกมาถวายแด่พระองค์ แต่พระเจ้าทรงเตือนเขาในความฝันมิให้กลับไปหากษัตริย์เฮโรด เขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น

 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว           มธ 3:13-17

       เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากแคว้นกาลิลีถึงแม่น้ำจอร์แดน เพื่อรับพิธีล้างจากยอห์น  ยอห์นพยายามชักชวนพระองค์ให้เปลี่ยนพระทัย เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าควรจะรับพิธีล้างจากท่าน แต่ท่านกลับมาพบข้าพเจ้า”  พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เวลานี้ ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อน เพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ยอห์นจึงยอมทำตาม

         เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างแล้ว เสด็จขึ้นจากน้ำ ทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออก พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมา เหนือพระองค์ดุจนกพิราบและมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

 

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญยอห์น            ยน 1:29-34

        วันรุ่งขึ้น ยอห์นเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จมาหาตน จึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก  ผู้นี้คือผู้ที่ข้าพเจ้าเคยพูดถึงว่า “บุรุษผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า แต่นำหน้าข้าพเจ้า  เพราะอยู่มาก่อนข้าพเจ้า”  ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพเจ้าถูกส่งมาให้ทำพิธีล้าง เพื่อทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล  ยอห์นยังยืนยันอีกว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนนกพิราบ และทรงอยู่เหนือพระองค์  ข้าพเจ้าไม่รู้จักพระองค์ แต่ผู้ที่ทรงส่งข้าพเจ้ามาใช้น้ำทำพิธีล้าง ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่เหนือผู้ใด ผู้นั้นคือผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า” ข้าพเจ้าเห็น และเป็นพยานยืนยันว่า ท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

   

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว                มธ 4:12-17         

      เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบว่ายอห์นถูกจองจำ จึงเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี  ทรงออกจากเมืองนาซาเร็ธ มาประทับอยู่ที่เมืองคาเปอรนาอุม บนฝั่งทะเลสาบ ในดินแดนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลี  ทั้งนี้ เพื่อให้พระดำรัสที่ตรัสไว้ทางประกาศกอิสยาห์ เป็นความจริงว่า

ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี

เส้นทางไปสู่ทะเล ฟากโน้นของแม่น้ำจอร์แดน

แคว้นกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ

ประชาชนที่จมอยู่ในความมืด

ได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่

ผู้ที่อาศัยอยู่ในดินแดนและในเงาแห่งความตาย

แสงได้ส่องขึ้นมาเหนือพวกเขาแล้ว

นับแต่นั้นมา พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศเทศนาว่า “จงกลับใจเถิด เพราะอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว”


บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน กุมภาพันธ์ 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน มีนาคม 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน เมษายน 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน พฤษภาคม 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน มิถุนายน 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน กรกฎาคม 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน สิงหาคม 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน กันยายน 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน ตุลาคม 2018

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน พฤศจิกายน 2020

บทอ่านวันอาทิตย์ เดือน ธันวาคม 2020
วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ห้วยกระบอก ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 โทร. 032-291202

Contact Web-Admin : theresainfant@yahoo.com