ครอบครัว แจ๊ว - เซ่งเกีย ตนประเสริฐ

มารีอา แจ๊ว (2464-2551)
เซ่งเกีย ตนประเสริฐ(2458-2523)

๑.๑ มารีอา แจ๊ว - เปาโล เซ่งเกีย ตนประเสริฐ
     ๑.๑.๑ กำพล(กลึง) - ทองย้อย ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๑.๑ ศิริวรรณ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๑.๒ เสกสรร - รัตติยา ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๒.๑ วุฒินันท์ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๒.๒ สวรรยา ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๑.๓ พรรณรงค์ - รัตนาภรณ์ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๓.๑ อลงกต ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๑.๓.๒ กมลชนก ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๑.๔ ศศิธร - ณรงค์ แซะอาหลี
               ๑.๑.๑.๔.๑ อันดา แซะอาหลี
          ๑.๑.๑.๕ อรอุมา ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๒ มารีอา พัชรีย์(แป๊ด) ตนประเสริฐ(2485-2546)
          ๑.๑.๒.๑ พิชญา(แดง) ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๒.๑.๑ กิตติณัฎฐ์ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๒.๒ ปิยะมาศ(หญิง) อยู่คง
               ๑.๑.๒.๒.๑ ศิวกร อยู่คง
         ๑.๑.๒.๓ ศักดา(ชาย) ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๒.๓.๑ ขุนพล ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๒.๓.๒ ข้าวปั้น ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๒.๔ ธรรมปพน(เหว่า) อยู่คง
               ๑.๑.๒.๔.๑ อณาวิน อยู่คง
               ๑.๑.๒.๔.๒ ธนดล อยู่คง
         

      ๑.๑.๓ พัชนงค์ (ช๊อด) - มานพ วรรณศิริ
               ๑.๑.๓.๑. ศิริวรรณ - ทรงศักดิ์ ติมนาค
                     ๑.๑.๓.๑.๑ ศิริศักดิ์ - บัณฑิตา
                           ๑.๑.๓.๑.๑.๑ ศิรวัฒน์
                     ๑.๑.๓.๑.๒ เจษฎาภรณ์
                     ๑.๑.๓.๑.๓ ศิรักษ์ศักดิ์
               ๑.๑.๓.๒. พรริสา วรรณศิริ
               ๑.๑.๓.๓. สมใจ วรรณศิริ

      ๑.๑.๔ อันตน กำนนท์(กร)(2490-2531) - เทเรซา ประชุม ตนประเสริฐ(2491-2556)
          ๑.๑.๔.๑ ผดุงศักดิ์(น้อย) - สุขสบาย ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๑.๑ มาลีน่า ตนประเสริฐ- อนุสรณ์ ธีรานุวัฒน์
               ๑.๑.๔.๑.๒ มาลินี ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๑.๓ อาทิตย์ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๔.๒ อดุลย์(การ) - บุญชู ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๒.๑ อารียา(เฟริน) ตนประเสริฐ - นายภูริช(ภู) ตองแก้ว
               ๑.๑.๔.๒.๒ ศักดิกร ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๒.๓ สิทธิศักดิ์ ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๔.๓ ศักดิ์สิทธิ์ - อรวรรณ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๓.๑ กุลภตร ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๔.๓.๒ ธนันชา ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๔.๔ บาทหลวงยอแซฟ เสาร์ ตนประเสริฐ

      ๑.๑.๕ อักเนส พัชฎา (ปุย) ตนประเสริฐ(2492-2524)

      ๑.๑.๖ กำชัย - อำพันธ์ ตนประเสริฐ
           ๑.๑.๖.๑ อรทัย ตนประเสริฐ - สาธิต นุชสา
                 ๑.๑.๖.๑.๑ ธมลวรรณ นุชสา
           ๑.๑.๖.๒ อังคณา ตนประเสริฐ
                 ๑.๑.๖.๒.๑ อนันดา ตนประเสริฐ
                 ๑.๑.๖.๒.๒ กนกกาญจน์ ตนประเสริฐ
           ๑.๑.๖.๓ งามลักษณ์ ตนประเสริฐ
                 ๑.๑.๖.๓.๑ รมิดา เรย์มี
           ๑.๑.๖.๔ นพ.อนันทชัย ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๗ กำพัน - สุดา ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๘ กำพร - กรรดา ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๘.๑ สาวิตรี(ลูกน้ำ) ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๘.๒ แสงรวี(ใบเตย) ตนประเสริฐ

     ๑.๑.๙ กำทูล - อุทิศ(เอียง) ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๙.๑ เอกลักษณ์(จ๊อด)ตนประเสริฐ- สุนิสา คล้ายอยู่
               ๑.๑.๙.๑.๑ พีนะพัฒน์ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๙.๑.๒ พิมพ์ลภัส ตนประเสริฐ
          ๑.๑.๙.๒ เอกพงษ์(หรีด) ตนประเสริฐ- ศิริรัตน์ พึ่งหนู
               ๑.๑.๙.๒.๑ ธนภูมิ ตนประเสริฐ
               ๑.๑.๙.๒.๒ ธนภัทร ตนประเสริฐ

      ๑.๑.๑๐ สุรินทิพย์(พัชรินทร์) ตนประเสริฐ - จักรกฤษ ฮวดเจริญ
          ๑.๑.๑๐.๑ สุพัดชา(ปอ) ชูช่วย
          ๑.๑.๑๐.๒ พัศฐิญาน์(ขวัญชนก) ตนประเสริฐ - กิตติเชษฐ์(เอิญ) คงสิริปัญญากุล
          ๑.๑.๑๐.๓ พุฒิพงศ์ ฮวดเจริญ

กลับหน้าหลัก